Seminarium

SEMINARIET

 

Danmark har 14 Rudolf Steiner-skoler, hvor engagerede lærere gør deres bedste for at opdrage og undervise børn på en forsvarlig og kunstnerisk måde.

Seminariet ved Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst er treårigt og tilbyder uddannelse til mennesker, som vil virke som lærere på landets Rudolf Steiner-skoler.

Målet med undervisningen er

at øve metoder som den enkelte kan bruge i sin bestræbelse på at blive et frit, skabende individ.

at styrke den selvstændige iagttagelsesevne og dømmekraft samt at øve evner til egen forskning.

at udvikle pædagogiske evner gennem en forståelse for individets udvikling og for det samarbejdende fællesskab.

Uddannelsens idé har rod i Rudolf Steiners menneskebillede og pædagogiske idéer. 

 

Lærerseminariet er en deltidsuddannelse, tilrettelagt så man kan passe et almindeligt job, mens man deltager i uddannelsen

 • Undervisningen består årligt af 9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17 fredag til kl. 17 lørdag.                                                                               
 • 3 intensive undervisningsforløb fordelt på påskeferiens tre hverdage, de første fem dage af skolernes sommerferie samtde første tre dage af efterårsferie.
 • Uddannelsen er karakter- og eksamensfri.
 • Der forudsættes minimum 80% deltagelse.
 • Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb.
 • I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenteroplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.
 • Der er ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.
 • Undervisningen er i nogen grad baseret på selvstudier.

De tre år - på lærerseminariet

 

1. år - Erkendelsen

På første år arbejdes der med det erkendelsesmæssige grundlag for Rudolf Steiner-pædagogikken. For at få en solid forståelse af antroposofien og en forståelse af, hvordan mennesker erkender, iagttager & tænker, arbejdes der med 'Teosofi', hvori Rudolf Steiner udfolder det antroposofiske menneskebillede. Der arbejdes med indholdet i en samtalebaseret undervisning.

Udgangspunktet er individets skoling, skærpelse af iagttagelsesevnen og tænkningen. Gennem fag som eurytmi, sort/hvid-tegning, plastisering og kor arbejdes der med de kunstneriske formkræfter. Undervisningen beskæftiger sig løbende med læreplanens metodik & didaktik.

 

2. år - Kunsten

Ved at arbejde med kunstnerisk øven inden for mange forskellige fag, udvikler den studerende sine egne kunstnerisk skabende evner.

Tekstgrundlaget er blandt andet være ‘Goethe som fader til en ny æstetik’ samt 'Rosenkreuzernes Teosofi' af Rudolf Steiner.

Kunstbetragtning har en fremtrædende plads.

Forskellige kunstneriske og håndværksmæssige udtryk øves, og tyngdepunktet ligger i det malende og i det musikalske relateret til læreplanen og barnets udvikling.. Hvor det på første år mere drejer sig om iagttagelse, handler det på andet år om deltagelse og øven.

 

3. år - Pædagogikken

Gennem hele året arbejdes med ’Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken’ af Rudolf Steiner. Der fokuseres på læreplanen i forhold til barnets udvikling, på sanselære og iagttagelsen af barnet øves. 

Det metodisk-didaktiske studeres med udgangspunkt i Rudolf Steiners forskellige lærerkurser. Desuden arbejdes der med aspekter af specialpædagogikken i samarbejde med læger.

I løbet af uddannelsens sidste år arbejder den studerende med et fritvalgt emne, som formidles ved dimissionen. Opgaven skal relatere til antroposofien og/eller Rudolf Steiner-pædagogikken.


De intensive forløb

I disse forløb ligger muligheden for at udvikle og perspektivere et emne over tid. Typisk vil temaer fra undervisningen kunne belyses fra mange forskellige vinkler. Der er mulighed for at øve sig og lære sig teknikker, som kræver mere tid en et almindeligt weekend indkald kan give plads til. Her er mulighed for at gå i dybden med særlige fag, årgange eller pædagogiske metoder.

Hospitation og praktik

 

På første og andet år er formålet med hospitationen, at man er en opmærksomt iagttagende gæst i under-visningen på en skole.

Man følger en lærer, en klasse eller et fag i to til tre uger.

På tredje år er man praktikant, hvilket vil sige, at man sammen med de praktik-ansvarlige på skolerne ud-former undervisning og super-viseres af de relevante lærere.

Optagelse

 

Der forudsættes en oprigtig interesse for Rudolf Steiner Skolernes pædagogik og der-med for antroposofi.

Først indsendes et optagelses-skema.

Efterfølgende afstemmes an-søgerens forventningerne til uddannelsen gensidigt ved en optagelsessamtale 

Økonomi

 

Undervisningsafgift

RS Lærerseminarium:

kr. 19.000,- pro anno

Indmelddelsesgebyr kr. 1.000,-

 

Undervisningsafgift

RS Pædagogisk Grundkursus:

kr. 19.000,- pro anno

Indmelddelsesgebyr kr. 1.000,-

PÆDAGOGISK GRUNDKURSUS

 

Grundkurset bliver til i et samarbejde mellem Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst.

Grundkursets sigte er at bidrage til uddannelse af medarbejdere i Rudolf Steiner børnehaver, vuggestuer og andre pasningstilbud, som har deres ideelle ståsted i antroposofien.

Rudolf Steinerpædagogiske grundkursus samarbejder med den studerendes arbejdsplads om kurset.

 

Seminariet er en deltidsuddannelse, tilrettelagt så man kan passe et almindeligt job, mens man deltager i uddannelsen

 • Undervisningen består årligt af 9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17 fredag til kl. 17 lørdag samt 3 intensive undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie.
 • Uddannelsen er karakter- og eksamensfri.
 • Der forudsættes minimum 80% deltagelse.
 • Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb.
 • I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenteroplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.
 • Der er ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.
 • Undervisningen er i nogen grad baseret på selvstudier.

De tre år på Pædagogisk Grundkursus


1. år - Barnets udvikling (0-7 år)

Introduktion til det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.


2. år - Barnets udvikling (0-7 år)

Det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Sanselære. Børnetegninger. Musik: fløjtespil, lyrespil og sanglege. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på maling, tegning, tekstiler. Eurytmi og korsang.


3. år - Barnets udvikling (0-7 år)

Det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.