Seminarium

LÆRERSEMINARIET

 

Danmark har 14 Rudolf Steiner-skoler, hvor engagerede lærere gør deres bedste for at opdrage og undervise børn på en forsvarlig og kunstnerisk måde.

Seminariet ved Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst er treårigt og tilbyder uddannelse til mennesker, som vil virke som lærere på landets Rudolf Steiner-skoler.

Uddannelsens idé har rod i Rudolf Steiners menneskesyn og verdensanskuelse. 

 

Lærerseminariet er en deltidsuddannelse, tilrettelagt så man kan passe et almindeligt job, imens man deltager i uddannelsen.

Undervisningen består af årligt af 9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17.00 fredag til kl. 17.00 lørdag, samt 3 længerevarende undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie.

Uddannelsen er karakter- og eksamensfri.

Der forudsættes min 80% deltagelse.

Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb.

I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenteroplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.

Ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.

Undervisningen er i høj grad baseret på selvstudier

Seminariet (semen=frø) vil lægge frø til lærerens selvstændige arbejde som kunstner på det pædagogiske område.

De tre år - på lærerseminariet

 

1. år - Erkendelsesgrundlaget (jeg'et)

Første år arbejdes der med det erkendelsesmæssige grundlag for Rudolf Steiner pædagogikken. For at få en solid forståelse af antroposofien og en forståelse af, hvordan man i det hele taget erkender, arbejdes der med bøgerne:

’Barnets opdragelse set ud fra åndsvidenskaben synspunkt’, ‘Teosofi’ samt ´Grundtræk af en Erkendelsesteori’. 

 

En overskrift for året kunne være: Jeg.

 

Udgangspunktet er individets skoling, skærpelse af iagttagelsesevnen og tænkningen samt kunstnerisk udfoldelse, fortrinsvist i det plastiske.

 

2. år - Verden  (at lære sig en kunstart)

Ved at arbejde med kunstnerisk øven inden for mange forskellige fag, udvikler den studerende sine egne kunstnerisk skabende evner.

Tekstgrundlaget vil blandt andet være ’Videnskaben om det skjulte’, ‘Goethe som fader til en ny æstetik’ samt introduktion til ‘Frihedens Filosofi’. Alle af Rudolf Steiner. Kunstbetragtning har en fremtrædende plads.

Goethes verdenanskuelse og farvelære studeres. Forskellige kunstneriske og håndværksmæssige udtryk læres og udøves. Tyngdepunktet ligger i det malende og i det musikalske. Hvor det på første år mere drejer sig om iagttagelse, handler det på andet år om deltagelse og øvning.

 

3. år - Pædagogik som kunstart (barnet)

Tredje år rettes undervisningen mod det pædagogiske virke som kunstart.

 

Som grundlag arbejdes med ’Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken’. Lærerplanen studeres indgående, og en række gæstelærere fra under- og overskoler fortæller om deres undervisning i metodiktimerne, som får en særlig plads på tredje år. Seminaristerne udformer både i fællesskab og individuelt undervisningsforløb og -metoder.

Årets overskrift kunne være: Barnet eller opdragelseskunst. Det metodisk-didaktiske studeres med udgangspunkt i Rudolf Steiners forskellige lærerkurser. Desuden arbejdes der med aspekter af specialpædagogikken i samarbejde med læger og helsepædagoger.

Midt i uddannelsens sidste år beslutter den studerende sig for et emne, som bearbejdes skriftligt og desuden eventuelt formidles på anden vis. Opgaven afleveres i forbindelse med dimissionen. Den relaterer til antroposofien og/eller Rudolf Steiner pædagogikken. Opgaven anmeldes efterfølgende af en af seminariets lærere.

 

Hospitation og praktik

 

På første og andet år er formålet med hospitationen, at man er en opmærksomt iagttagende gæst i under-visningen på en skole.

Man følger en lærer, en klasse eller et fag i to til tre uger.

På tredje år er man praktikant, hvilket vil sige, at man sammen med de praktik-ansvarlige på skolerne ud-former undervisning og super-viseres af de relevante lærere.

Optagelse

 

Der forudsættes en oprigtig interesse for Rudolf Steiner Skolernes pædagogik og der-med for antroposofi.

Først indsendes et optagelses-skema.

Efterfølgende afstemmes an-søgerens forventningerne til uddannelsen gensidigt, ved en optagelsessamtale 

Økonomi

 

Undervisningsafgift

RS Lærerseminarium:

kr. 19.000,- pro anno

Indmelddelsesgebyr kr. 1.000,-

 

Undervisningsafgift

RS Pædagogisk Grundkursus:

kr. 19.000,- pro anno

Indmelddelsesgebyr kr. 1.000,-

PÆDAGOGISK GRUNDKURSUS

 

Grundkurset bliver til i et samarbejde mellem Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst.

Grundkursets sigte er at bidrage til uddannelse af medarbejdere i Rudolf Steiner børnehaver, vuggestuer og andre pasningstilbud, som har deres ideelle ståsted i antroposofien.

Rudolf Steinerpædagogiske grundkursus samarbejder med den studerendes arbejdsplads om kurset.

 

Lærerseminariet er en deltidsuddannelse, tilrettelagt så man kan passe et almindeligt job, samtidig med at man deltager i uddannelsen.

Undervisningen består af årligt af 9 ordinære undervisningsgange, fra kl. 17.00 fredag til kl. 17.00 lørdag, samt 3 længerevarende undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie.

Uddannelsen er karakter- og eksamensfrit.

Der forudsættes min 80% deltagelse.

Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb.

I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenteroplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.

Ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.

Undervisningen er i høj grad baseret på selvstudier

Seminariet (semen=frø) vil lægge frø til lærerens selvstændige arbejde som kunstner på det pædagogiske område.

 

De tre år på Pædagogisk Grundkursus


1. år - Barnets udvikling (0-7 år)

Introduktion til det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.


2. år - Barnets udvikling (0-7 år)

Det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Sanselære. Børnetegninger. Musik: fløjtespil, lyrespil og sanglege. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på maling, tegning, tekstiler. Eurytmi og korsang.


3. år - Barnets udvikling (0-7 år)

Det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.